Vedtægter

Herlev/Hjorten Håndbold - Vedtægter af 29.03.2022

Herlev/Hjorten Håndbold - Vedtægter af 29-03-2022 (jvf. beslutning på generalforsamling d. 28-03-2022)

  

§1: FORENINGENS HJEMSTED OG FORMÅL. 

Stk. 1: Foreningen er en sammenlægning d. 25. maj 1992 af håndboldafdelingerne under Herlev Idrætsforening (stiftet d. 26.5.1932) og Idrætsforeningen Hjorten (stiftet feb. 1972).   

 

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Herlev Kommune   

 

Stk. 3: Foreningens formål er, at udøve og fremme interessen for håndbold på ethvert niveau, og ved at give medlemmerne medansvar for foreningens virke, at skabe sammenhold og socialt samvær på tværs og derved udvikle lysten til at tage ansvar og engagere sig i klubben og den fremtid.   

 

Stk. 4: Foreningen er et selvstændigt medlem af Herlev Idrætsforening. Foreningen er desuden tilsluttet DHF under DIF.   

  

§2: MEDLEMSKAB OG EKSKLUSION. 

Stk. 1: Foreningen optager alle, aktive som passive, der kan tilslutte sig dens formål.   

  

Stk. 2: Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og de forordninger myndighederne pålægger foreningen.   

  

Stk. 3: Overtrædelse af foreningens vedtægter og bestemmelser kan medføre karantæne eller eksklusion efter bestyrelsens beslutning. Den ekskluderede kan forlange eksklusionen prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling.   

  

§3: KONTINGENT. 

Stk. 1: Kontingent og indmeldelsesgebyr bestemmes på generalforsamlingen.   

  

Stk. 2: Ved 1 måneds restance kan bestyrelsen udelukke et medlem fra træning og kampe.   

  

Stk. 3: Ved 3 måneders restance kan bestyrelsen ekskludere et medlem og meddelelse herom gives til Herlev Idrætsforening.   

  

Stk. 4: Et medlem der er i karantæne i en anden forening under Herlev Idrætsforening, på grund af kontingentrestance kan ikke spille i Herlev/Hjorten Håndbold.   

  

§4: ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i januar kvartal.   

  

Stk. 2: Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen. Alle medlemmer har stemmeret, dog ikke hvis man har kontingentrestance

Er man 15 år kan man selv stemme

Under 15 år kan stemme kun afgives af forældre/værge

Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Til bestyrelsesmedlemmer og revisorer kan kun vælges personer der er fyldt 18 år. Passive medlemmer har ikke stemmeret.   

  

Stk. 3: Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage før ved opslag i Herlev Hallen og på klubbens hjemmeside www.herlevhjorten.dk .   

  

Stk. 4: Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de sager, der i henhold til dagsordenen fremlægges. Dog kræves mindst 2/3 flertal til godkendelse af vedtægtsændringer.   

  

Stk. 5: Dagsorden er: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Årsregnskab 4. Budget 5. Kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg a. Valg til bestyrelse, for en 2-årig periode. b. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen, for en 1-årig periode. c. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle for en 1-årig periode. 8. Eventuelt   

  

Stk. 6: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.   

  

Stk. 7: Dirigenten skal godkende og underskrive referatet fra generalforsamlingen.    

  

§5: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.   

  

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.   

  

Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 7 dage og indeholde motiveret dagsorden. Indvarsling skal i øvrigt foretages som ved ordinær generalforsamling.

  

§ 6 DIGITAL GENERALFORSAMLING.  

Stk. 1: Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. 

  

Stk. 2: Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud. 

  

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. 

  

Stk. 4: Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

  

Stk. 5: Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen. 

Stk. 6: Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning. 

  

§7: FORENINGENS LEDELSE. 

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 personer, der alle betragtes som aktive medlemmer af foreningen.

Bestyrelsesposterne er fordelt som fremgår af stk. 2. Bestyrelsen kan udnævne en næstformand blandt sine medlemmer. Bestyrelsen kan udnævne en person til varetagelse af sekretæropgaver.

Bestyrelsen udpeger delegerede Herlev Idrætsforenings henholdsvis generalforsamling og repræsentantskabsmøde.   

  

Stk. 2: Bestyrelsen består af:

  

Formand (vælges ulige år)

Kasserer (vælges lige år)

Medlemsadministrator (vælges ulige år)

4 bestyrelsesmedlemmer (2 vælges lige år, 2 vælges ulige år)

1-2 suppleanter (vælges hvert år)   

    

Stk. 3: Formanden leder foreningen i forening med den øvrige bestyrelse, men kan dog i presserende tilfælde handle alene, men skal så redegøre for sine handlinger på det efterfølgende bestyrelsesmøde. De enkelte udvalgs kompetence og beføjelser afgøres af den siddende bestyrelse.   

  

Stk. 4: Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.   

  

Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver.   

  

Stk. 6: Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.   

  

§8: ØKONOMI - REGNSKAB. 

Stk. 1: Kassereren skal føre et specificeret regnskab over alle indtægter og udgifter. Regnskabet følger kalenderåret. Kassereren må kun opbevare mindre kontante beløb til div. udgifter, øvrige midler skal være indsat i bank eller giro.

På den årlige generalforsamling fremlægger kassereren et revideret regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisoren.   

  

Stk. 2: Formanden og kassereren i forening tegner foreningen i økonomiske anliggender overfor myndigheder og pengeinstitutter.   

  

Stk. 3: Foreningen skal sende det reviderede regnskab til Herlev Idrætsforening inden den 1. maj.   

  

Stk. 4: Indberetning til Herlev Kommune, Kultur og Fritid

Som frivillig folkeoplysende forening er Herlev/Hjorten Håndbold forpligtet til at indberette oplysninger om bl.a. medlemstal og aktiviteter jf. de gældende retningslinjer.   

  

§9: FORENINGENS OPLØSNING. 

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øje med indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af foreningens medlemmer er til stede og mindst 3/4 stemmer for forslaget.

Hvis der af de fremmødte er 3/4 flertal for opløsning, skal der tidligst 4 og højst 8 uger efter indkaldes til en ny generalforsamling, med kun dette punkt på dagsordenen. På denne generalforsamling kan opløsning uden hensyn til antallet af fremmødte, vedtage når mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer herfor.   

  

Stk. 2: I tilfælde af foreningen opløsning overdrages eventuelle midler og rekvisitter til Herlev Idrætsforening.  

  

  

Sidst ændret den 29-03-2022